sutida64slide

 • สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563

  สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2564

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2564

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2563

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2563

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4

 • ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2564

  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2564 "เรื่อง 10 อันดับความเดือดร้อนและความต้องกา

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3/2563

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3/2563

 • "สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (มกราคม - สิงหาคม พ.ศ.2563) "

 • สรุปผลการประชุมเครือข่ายมาดีสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  สรุปผลการประชุมเครือข่ายมาดีสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2563

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2563

 • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563

  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563

 • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2562

  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2562

 • รายงานผลการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)

  รายงานผลการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1

 • การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • สถิติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

 • สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติพลังงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  สถิติพลังงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติบัญชีประชาชาติ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติบัญชีประชาชาติ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติสุขภาพ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติสุขภาพ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการศึกษา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการศึกษา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จ.กระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จ.กระบี่ พ.ศ.2561

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • ตัวชี้วัดสถิติจังหวัด

  ตัวชี้วัดสถิติจังหวัด

 • ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ นำเสนอด้วย GIS พ.ศ.2560-2561

  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ นำเสนอด้วย GIS พ.ศ.2560-2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 จังหวัดกระบี่

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 จังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " สำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ"

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์จำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์การท่องเที่ยว & ขยะ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • "สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ พ.

 • "โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561"

 • บทความคุณธรรม

  บทความคุณธรรม "พระคุณแม่"

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ " โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 " จังหวัดกระบี่

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ.2560 มาตรา 5 และ 6

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter