ข่าวประกาศ/รับสมัคร

  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

    การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

    ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " สำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 "

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

    ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

    ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ"

  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

    การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

    ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์จำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

    ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์การท่องเที่ยว & ขยะ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

  • "สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ พ.

  • "โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561"

  • บทความคุณธรรม

    บทความคุณธรรม "พระคุณแม่"

  • ประชาสัมพันธ์

    ประชาสัมพันธ์ " โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 " จังหวัดกระบี่

  • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

    ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

  • สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

    สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

    การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ.2560 มาตรา 5 และ 6

    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบ

  • สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

    สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

  • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

    โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

  • เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

    เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 1 - 4

    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉ

  • สรุปผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

    สรุปผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

  • สรุปข้อมูล โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2559 จังหวัดกระบี่

    สรุปข้อมูล โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2559 จังหวัดกระบี่

  • สถานการณ์การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560

    สถานการณ์การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560

  • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่

    การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหา

  • ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้าง  พ.ศ.2561

    ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

  • สถานการณ์การศึกษาของสตรีจังหวัดกระบี่ ปี 2556 - 2560

    สถานการณ์การศึกษาของสตรีจังหวัดกระบี่ ปี 2556 - 2560

  • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 3

    สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 3

  • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 2

    สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 2

  • รุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 1

    รุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 1

  • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 และรายไตรมาส 1- 4

    สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 และรายไตรมาส 1- 4

  • สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

    สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  • องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!!

    องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!!

  • สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

    สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  • สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

    สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

  • รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

    รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

  • การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

    การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  • สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

    สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  • แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560

    แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560

  • ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

    ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

  • สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

    สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  • อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560

    อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560

  • ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

    ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

  • แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560

    แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560

  • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น

    สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

  • สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

    สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

    ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่

    ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิง

  • สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

    สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  • ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

    ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

  • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 4

    ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4

  • สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

    สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  • สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

    สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

    ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกร

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter