เน็ตประชารัฐ

netpracharat

คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

- คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๐๙/๒๕๖๐ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ติดตามการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

- แผนการปฏิบัติงานโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แผนการอบรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จังหวัดกระบี่

- สรุปผลการประเมินการอบรม "กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" จังหวัดกระบี่

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter