การพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด

 

(ภายใต้การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย สู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดกระบี่

     คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 458/2556 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556  (ยกเลิก)

     คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 493/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  (ยกเลิก)

     คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 1874/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 (ยกเลิก)

     คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 1207/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 (ยกเลิก)

     คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 4112/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูล

     คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 1997/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 (ยกเลิก) 

     คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 1337/2557 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 (ยกเลิก) 

     คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 494/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำจังหวัดกระบี่

     ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 >> เอกสารนำเสนอ >> รายงานการประชุม

     ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 >> เอกสารนำเสนอ >> รายงานการประชุม

     ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 >> เอกสารนำเสนอ >> รายงานการประชุม

     ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 กันยายน 2558 >> เอกสารนำเสนอ >> รายงานการประชุม

     ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 >> เอกสารนำเสนอ >> รายงานการประชุม

     ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 >> เอกสารนำเสนอ >> รายงานการประชุม

     ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 >> เอกสารนำเสนอ >> รายงานการะประชุม 

     ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562>>เอกสารนำเสนอ >> รายงานการะประชุม 

     ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562>>เอกสารนำเสนอ >> รายงานการะประชุม

     ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563>>เอกสารนำเสนอ>>รายงานการประชุม

     ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564>>เอกสารนำเสนอ>>รายงานการประชุมnew2

 แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดกระบี่

     แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564)

 เอกสารการวิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด 

    การวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นปัญหาที่สำคัญ ปี 2561 

    การวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นปัญหาที่สำคัญ ปี 2562 

 


       

 

ข้อมูล ณ กันยายน 60  
ชุดข้อมูล Mind Map แผนผังสถิติทางการ Metadata การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ Infographic

horizontal-line-

rice-2 2-2   4-2

3-3
ต้นฉบับ ,
แก้ไขแล้ว

          6-2 5-2

horizontal-line-

travel-2 2-2

  4-2

 

3-3
1/3,2/3,
3/3
          6-2 5-2
horizontal-line-
older-2 2-2   4-2 3-3           6-2 5-2
horizontal-line-
garbage-2 2-2   4-2 3-3           6-2 5-2
horizontal-line-

title2

ข้อมูล ณ กันยายน 60
ชุดข้อมูล แผนผังสถิติทางการ การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ Infographic
horizontal-line-
travel22            4-2                       6-2        5-2
horizontal-line-
palm           4-2                       6-2        5-2
horizontal-line-
lerning           4-2                       6-2        5-2
horizontal-line-
fail water            4-2                       6-2        5-2
horizontal-line-

 

 

    

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter