ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

*** gpsที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  ***


ict centre

<< Download here >>

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.thaitelecentre.org/index.php

banner

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้โอนภารกิจการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พร้อมทั้งตัดโอนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมากำกับดูแล รวมทั้งทราบว่าการบริหารศูนย์ฯ ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ต่าง ๆ ยังเป็นทรัพย์สินของทางกระทรวงฯ ดังนั้น จึงมีแผนที่จะดำเนินการตัดโอนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ให้กับหน่วยงาน/ชุมชนที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลฯ จึงมีความจำเป็นต้องทราบถึงสภาพครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ แต่ละศูนย์ ณ ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรับโอนครุภัณฑ์ฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ

     จึงขอความร่วมมือศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนตามไฟล์ที่แนบมา โดยดำเนินการให้เแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อนายทวีศักดิ์  เอี่ยมไพศาล โทร. 02-1421354 ,095-2535989 หรือ นายคมวุฒิ  ปะจะเนย์ โทร. 02-1421349 , 095-6634082

ขั้นตอนการดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  << Download here >>

ระบบตรวจสอบการสำรวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์ศูนย์  >>> http://164.115.25.164/digital-center/nso

check-1

check-2check-3

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter