• ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

  ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

 • สถานการณ์การศึกษาของสตรีจังหวัดกระบี่ ปี 2556 - 2560

  สถานการณ์การศึกษาของสตรีจังหวัดกระบี่ ปี 2556 - 2560

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 3

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 3

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 2

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 2

 • รุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 1

  รุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 1

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 และรายไตรมาส 1- 4

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 และรายไตรมาส 1- 4

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!!

  องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!!

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

  สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

 • รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

  รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

 • การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560

  แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560

 • ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

  ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

 • สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560

  อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560

 • ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

  ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

 • แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560

  แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

 • สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิง

 • สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4

 • สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานกาชาด พ.ศ.2561 จังหวัดกร

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการคลัง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการคลัง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ส่งสรุปผลการดำเนินกา​รจัดซื้อจัดจ้างในรอบ​เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2560

  ส่งสรุปผลการดำเนินกา​รจัดซื้อจัดจ้างในรอบ​เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2560

 • สถิติสวัสดิการสังคมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559

  สถิติสวัสดิการสังคมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559

 • สถิติการศึกษาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการศึกษาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติสุขภาพจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติสุขภาพจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติ ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติ ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จ.กระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จ.กระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จ.กระบี่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จ.กระบี่ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2560

 • 7 ตัวชี้วัดสุขภาพแบบง่ายๆ

  7 ตัวชี้วัดสุขภาพแบบง่ายๆ

 • การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

 • การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ค่านิยม การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561

  ค่านิยม การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561

 • 32 ตัวชี้วัดบ่งชี้ระดับการพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  32 ตัวชี้วัดบ่งชี้ระดับการพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

  โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter