รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. สำรวจความพึงพอใจของ ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ/ผู้บริโภคที่มีต่องาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว”งานปีใหม่และกาชาด ประจำปี 2563 จังหวัดกระบี่ (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563)

2.สำรวจความพึงพอใจของ ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ที่มีต่องาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว”ถนนคนเดินจังหวัดกระบี่ (ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563)

3. สำรวจความพึงพอใจของ ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค มีต่องาน  "ชิม ช้อป ใช้ ไหว้พระเหนือคลอง" (ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

4. สำรวจความพึงพอใจของ ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค มีต่องาน  "เดิน กิน ชิม เที่ยว งาน Naga Fest 2020" (ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563)

5. สำรวจความพึงพอใจของ ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค มีต่องาน  "เดิน กิน ชิม เที่ยว งาน Mangrove Forest Festival" (ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 )

6. สำรวจความพึงพอใจของ ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค มีต่องาน  "เดิน กิน ชิม เที่ยว งานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดกระบี่ครั้งที่      9" (ระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2563)

7. สำรวจความพึงพอใจของ ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค มีต่องาน  "เดิน กิน ชิม เที่ยว ในงานตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2563 (9 มกราคม 2563 และทุกวันพฤหัสบดี)

 

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

1.สำรวจความพึงพอใจของ ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ที่มีต่องาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว”ถนนคนเดินจังหวัดกระบี่(ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563)

 

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายมาดี ระดับจังหวัด พ.ศ.2563new2 

 


ปี พ.ศ.2561

pdf

 

 

(ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564)

 

 

 

ปี พ.ศ.2560

raidainoy60
icon new2
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560
จังหวัดกระบี่ 
Download here


ปี พ.ศ.2559

drought-59 5000000-tambon farmer-helper-2559 

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อมาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง
พ.ศ. 2559 จังหวัดกระบี่

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พ.ศ.2559
จังหวัดกระบี่

 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตำบล
(ตำบลละ 5 ล้านบาท)
พ.ศ. 2559
จังหวัดกระบี่

Download here Download here  Download here

 bergfha-59 flood impact-59 
 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลลอยประทีป
กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน พ.ศ.2559
จังหวัดกระบี่
 การสำรวจผลกระทบและความต้องการ
ของครัวเรือน
ในพื้นที่น้ำท่วม
เดือนธันวาคม 2559-มกราคม 2560
 Download here Download here 

 

ปี พ.ศ.2558

 aonangbeach-58
 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดงานอ่าวนางบีชเฟสติวัล
ประจำปี พ.ศ.2558
 Download here

 

ปี พ.ศ.2557

bergfha-57
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน
ประจำปี พ.ศ.2557
Download here

 

ปี พ.ศ.2556

bergfha-56  normal-garden-56
การสำรวจความคิดเห็นการจัดงาน
เทศกาล "กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ประจำปี 2556"
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดกระบี่
 รายงานผลเบื้องต้น
    สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556    
Download here  Download here

 

ปี พ.ศ.2555

 

business-industrial-census-55
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555
ข้อมูลพื้นฐาน
จังหวัดกระบี่
 Coming Soon

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter