siriwan64

 • ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2564

  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2564 "เรื่อง 10 อันดับความเดือดร้อนและความต้องกา

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3/2563

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3/2563

 • "สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (มกราคม - สิงหาคม พ.ศ.2563) "

 • สรุปผลการประชุมเครือข่ายมาดีสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  สรุปผลการประชุมเครือข่ายมาดีสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2563

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2563

 • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563

  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563

 • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2562

  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2562

 • รายงานผลการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)

  รายงานผลการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1

 • การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • สถิติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

 • สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติพลังงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  สถิติพลังงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติบัญชีประชาชาติ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติบัญชีประชาชาติ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติสุขภาพ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติสุขภาพ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการศึกษา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการศึกษา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จ.กระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จ.กระบี่ พ.ศ.2561

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • ตัวชี้วัดสถิติจังหวัด

  ตัวชี้วัดสถิติจังหวัด

 • ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ นำเสนอด้วย GIS พ.ศ.2560-2561

  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ นำเสนอด้วย GIS พ.ศ.2560-2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 จังหวัดกระบี่

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 จังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " สำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ"

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์จำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์การท่องเที่ยว & ขยะ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • "สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ พ.

 • "โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561"

 • บทความคุณธรรม

  บทความคุณธรรม "พระคุณแม่"

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ " โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 " จังหวัดกระบี่

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ.2560 มาตรา 5 และ 6

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบ

 • สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

 • เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

  เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 1 - 4

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉ

Previous
Next

คัดลอกไฟล์แบบมือโปรฯ

 

     พูดถึงการ copy ถ้าดูผิวเผินก็จะเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย เพราะแค่คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว Copy จากนั้นก็คลิกขวาอีกทีที่ตำแหน่งวาง และ Paste ก็เสร็จ แต่ถ้าต้องทำอะไรแบบซ้ำ ๆ บ่อย ๆ จะรู้สึกเบื่อบ้างมั๊ย ถ้าเบื่อเรามีเทคนิคที่จะช่วยให้คุณ Copy ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขึ้นภายในพริบตา ด้วยการเพิ่มเมนูคำสั่งใน Sent To เพียงแค่คลิกขวาก็สามารถ copy ได้แล้ว เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
      1. ให้คุณดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน My Computer แล้วเลือกเมนู Tools จากนั้นเลือกคำสั่ง Folder Options
      2. ที่หน้าต่าง Folder Options ให้คลิกเมนู View จากนั้นคลิกถูกที่หน้าช่อง Show hidden file and folder ใต้หัวข้อ hidden file and folder แล้วคลิก OK
      3. ในขั้นตอนต่อมาให้คลิกเข้าไปที่ C:\ เลือก Documents and Settings แล้วคลิกที่ User ของคุณ เสร็จแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่โฟเดอร์ Sent To
      4. ถัดมาให้คุณคลิกขวาบนพื้นที่ว่าง ๆ ในโฟลเดอร์ Sent To เลือกคำสั่ง New > Shortcut
      5. หลังจากคลิกเสร็จจะมีหน้าต่าง Create Shortcut โผล่ขึ้นมาให้คลิกปุ่ม Browse... จากนั้นให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ ที่ต้องการจะสร้างเป็นชอร์ตคัตครับ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next
      6. จากนั้นคลิก Finish เพียงเท่านนี้ชอร์ตคัตที่คุณสร้างขึ้นก็จะไปปรากฎอยู่ในเมนู Sent To แล้วครับ ซึ่งสามารถ copy ข้อมูลต่าง ๆ ไปเก็บไว้ง่าย ๆ เพียงคลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ Copy ไป แล้วเลือก Sent To แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นครับ...

บทความจากเว็บไซต์ bcoms.net

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter