• ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • ตัวชี้วัดสถิติจังหวัด

  ตัวชี้วัดสถิติจังหวัด

 • ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ นำเสนอด้วย GIS พ.ศ.2560-2561

  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ นำเสนอด้วย GIS พ.ศ.2560-2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 จังหวัดกระบี่

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 จังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " สำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ"

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์จำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์การท่องเที่ยว & ขยะ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • "สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ พ.

 • "โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561"

 • บทความคุณธรรม

  บทความคุณธรรม "พระคุณแม่"

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ " โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 " จังหวัดกระบี่

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ.2560 มาตรา 5 และ 6

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบ

 • สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

 • เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

  เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 1 - 4

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉ

 • สรุปผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

  สรุปผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

 • สรุปข้อมูล โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2559 จังหวัดกระบี่

  สรุปข้อมูล โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2559 จังหวัดกระบี่

 • สถานการณ์การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560

  สถานการณ์การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหา

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

  ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

 • สถานการณ์การศึกษาของสตรีจังหวัดกระบี่ ปี 2556 - 2560

  สถานการณ์การศึกษาของสตรีจังหวัดกระบี่ ปี 2556 - 2560

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 3

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 3

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 2

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 2

 • รุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 1

  รุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 1

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 และรายไตรมาส 1- 4

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 และรายไตรมาส 1- 4

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!!

  องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!!

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

  สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

 • รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

  รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

 • การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560

  แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560

 • ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

  ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

 • สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560

  อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560

 • ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

  ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

 • แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560

  แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

 • สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิง

 • สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

Previous
Next

คัดลอกไฟล์แบบมือโปรฯ

 

     พูดถึงการ copy ถ้าดูผิวเผินก็จะเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย เพราะแค่คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว Copy จากนั้นก็คลิกขวาอีกทีที่ตำแหน่งวาง และ Paste ก็เสร็จ แต่ถ้าต้องทำอะไรแบบซ้ำ ๆ บ่อย ๆ จะรู้สึกเบื่อบ้างมั๊ย ถ้าเบื่อเรามีเทคนิคที่จะช่วยให้คุณ Copy ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขึ้นภายในพริบตา ด้วยการเพิ่มเมนูคำสั่งใน Sent To เพียงแค่คลิกขวาก็สามารถ copy ได้แล้ว เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
      1. ให้คุณดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน My Computer แล้วเลือกเมนู Tools จากนั้นเลือกคำสั่ง Folder Options
      2. ที่หน้าต่าง Folder Options ให้คลิกเมนู View จากนั้นคลิกถูกที่หน้าช่อง Show hidden file and folder ใต้หัวข้อ hidden file and folder แล้วคลิก OK
      3. ในขั้นตอนต่อมาให้คลิกเข้าไปที่ C:\ เลือก Documents and Settings แล้วคลิกที่ User ของคุณ เสร็จแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่โฟเดอร์ Sent To
      4. ถัดมาให้คุณคลิกขวาบนพื้นที่ว่าง ๆ ในโฟลเดอร์ Sent To เลือกคำสั่ง New > Shortcut
      5. หลังจากคลิกเสร็จจะมีหน้าต่าง Create Shortcut โผล่ขึ้นมาให้คลิกปุ่ม Browse... จากนั้นให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ ที่ต้องการจะสร้างเป็นชอร์ตคัตครับ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next
      6. จากนั้นคลิก Finish เพียงเท่านนี้ชอร์ตคัตที่คุณสร้างขึ้นก็จะไปปรากฎอยู่ในเมนู Sent To แล้วครับ ซึ่งสามารถ copy ข้อมูลต่าง ๆ ไปเก็บไว้ง่าย ๆ เพียงคลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ Copy ไป แล้วเลือก Sent To แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นครับ...

บทความจากเว็บไซต์ bcoms.net

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter