• ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • ตัวชี้วัดสถิติจังหวัด

  ตัวชี้วัดสถิติจังหวัด

 • ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ นำเสนอด้วย GIS พ.ศ.2560-2561

  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ นำเสนอด้วย GIS พ.ศ.2560-2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 จังหวัดกระบี่

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 จังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " สำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ"

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์จำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์การท่องเที่ยว & ขยะ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • "สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ พ.

 • "โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561"

 • บทความคุณธรรม

  บทความคุณธรรม "พระคุณแม่"

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ " โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 " จังหวัดกระบี่

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ.2560 มาตรา 5 และ 6

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบ

 • สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

 • เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

  เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 1 - 4

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉ

 • สรุปผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

  สรุปผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2560 จังหวัดกระบี่

 • สรุปข้อมูล โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2559 จังหวัดกระบี่

  สรุปข้อมูล โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2559 จังหวัดกระบี่

 • สถานการณ์การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560

  สถานการณ์การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหา

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

  ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

 • สถานการณ์การศึกษาของสตรีจังหวัดกระบี่ ปี 2556 - 2560

  สถานการณ์การศึกษาของสตรีจังหวัดกระบี่ ปี 2556 - 2560

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 3

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 3

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 2

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 2

 • รุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 1

  รุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 รายไตรมาส 1

 • สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 และรายไตรมาส 1- 4

  สรุปผลภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 และรายไตรมาส 1- 4

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!!

  องค์ความรู้ด้านไอซีที เรื่อง หมดปัญหา SMS ขยะหลอกเสียเงินฟรี!!

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

  สถิติประชากรจำแนกตามศาสนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

 • รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

  รถจดทะเบียนใหม่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2558 - 2560

 • การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560

  แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร.....ในรอบปี 2560

 • ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

  ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

 • สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560

  อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2556 -2560

 • ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

  ผู้หญิงกระบี่กับภาวะการทำงาน

 • แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560

  แรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่...เป็นอย่างไร ในรอบ ปี 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวโหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT"

 • สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิงหาคม พ.ศ.2560) จังหวัดกระบี่

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สิง

 • สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

  สถิติอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

Previous
Next

กำจัดไวรัส Autorun

 

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกท่าน

     ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และใช้ Flash Drive หรือ USB hard disk ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่อง คุณทราบหรือไม่ว่าคุณกำลังเสี่ยงกับการติดไวรัสอย่างมาก โดยเฉพาะไวรัส AutoRun ซึ่งเป็นไวรัสที่พบบ่อยมาก ๆ

Virus Autorun บน Flash Drive

     อาการที่สังเกตุง่ายๆ เมื่อติดไวรัส AutoRun แล้ว นั่นคือ เราจะไม่สามารถเปิดไฟล์งานได้โดยตรง จะขึ้นคำว่า "Open with" และถ้าเราเข้าไปดูรายชื่อไฟล์ใน Flash Drive จะพบไฟล์ที่ชื่อว่า "Autorun.ini" ถ้าเครื่องคอมฯ ของคุณติดไวรัสนี้แล้ว แค่เพียงนำ Flash Drive ของคนอื่น มาเสียบก็จะทำให้ติดไวรัส AutoRun ได้ทันที

วิธีกำจัดไวรัส AutoRun

     เพียงแค่ download และติดตั้งโปรแกรม CPE17 Autorun Killer ซึ่เป็นฟรีโปรแกรมที่สามารถหา download มาติดตั้งใน "Startup" และสั่งให้รันทุกครั้งที่เปิด Windows โปรแกรมจะตรวจสอบการเสียบ Flash Drive อัตโนมัติ และจะทำการลบไฟล์ Autorun รวมทั้งไฟล์ที่มีนามสกุล .EXE ใน root ของ Flash Drive

:: Download โปรแกรม CPE17 Autorun Killer (http://www.thaiware.com/main/download.php?id=9307&;mirror=0)ขนาดไฟล์ประมาณ 52 KB


ทิปเพิ่มเติม

 • ห้ามทำการ copy โปรแกรมเก็บไว้ใน root directory ของ Flash Drive เพราะจะถูกลบอัตโนมัติ
 • ก่อนการใช้งาน Flash Drive ทุกครั้ง ควรทำการรัน scan virus ก่อนทุกครั้ง

-       - - - -- - - -  -- -  - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

ที่มา: http://www.it-guides.com

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter