siriwan64

 • ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2564

  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2564 "เรื่อง 10 อันดับความเดือดร้อนและความต้องกา

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3/2563

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3/2563

 • "สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (มกราคม - สิงหาคม พ.ศ.2563) "

 • สรุปผลการประชุมเครือข่ายมาดีสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  สรุปผลการประชุมเครือข่ายมาดีสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2563

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2563

 • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563

  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563

 • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2562

  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2562

 • รายงานผลการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)

  รายงานผลการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1

 • การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • สถิติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

 • สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการขนส่ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการค้าและราคา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติพลังงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  สถิติพลังงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติเกษตร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติบัญชีประชาชาติ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติบัญชีประชาชาติ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติหญิงและชาย จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติสุขภาพ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติสุขภาพ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติศาสนา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติการศึกษา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติการศึกษา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561

 • สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จ.กระบี่ พ.ศ.2561

  สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จ.กระบี่ พ.ศ.2561

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562

 • ตัวชี้วัดสถิติจังหวัด

  ตัวชี้วัดสถิติจังหวัด

 • ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ นำเสนอด้วย GIS พ.ศ.2560-2561

  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ นำเสนอด้วย GIS พ.ศ.2560-2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 จังหวัดกระบี่

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 จังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 4 : (ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " สำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดกระบี่ พ.

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ " การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ"

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์จำนวนประชากรจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ "สถานการณ์การท่องเที่ยว & ขยะ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2555 - 2560 "

 • "สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ พ.

 • "โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561"

 • บทความคุณธรรม

  บทความคุณธรรม "พระคุณแม่"

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ " โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 " จังหวัดกระบี่

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561ไตรมาสที่ 1

 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกระบี่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ.2560 มาตรา 5 และ 6

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบ

 • สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

 • เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

  เคล็ดไม่ลับ การนอนหลับที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีสุข

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 1 - 4

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉ

Previous
Next

Wi-Fi กับ Z-Wave คืออะไร ? แตกต่างกันอย่างไร ?

 

     ระยะหลังมานี้ บนกล่องของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่รองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้ โดยเฉพาะพวกอุปกรณ์ IoT นอกเหนือจากสัญลักษณ์ Bluetooth, Wi-Fi แล้ว ระยะหลังมานี้ เรามักจะเห็นสัญลักษณ์ Z-Wave หรือ Zigbee บนกล่องด้วย ทั้งสองเทคโนโลยีนี้ ทั้งคู่ต่างก็เป็นเครือข่ายไร้สายทั้งคู่ และช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ สื่อสารหากันได้ แล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรล่ะ? มาหาคำตอบกัน

Wi-Fi คือ อะไร

Wi-Fi คือ เครือข่ายไร้สายรูปแบบหนึ่ง ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 1998 มันออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่าย LAN (Local area network) โดยที่ไม่ต้องใช้สาย หากเราพูดถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย ส่วนใหญ่เราก็หมายถึงเครือข่าย Wi-Fi ที่สร้างผ่านตัวเราเตอร์ อย่างไรก็ตาม สัญญาณอินเทอร์เน็ตนี้ไม่ได้มาจากเราเตอร์ แต่ว่าถูกปล่อยมาจากโมเด็ม ซึ่งตัวโมเด็มก็จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับสายไฟเบอร์ออฟติก, สายโทรศัพท์ หรือไม่ก็สัญญาณไร้สายจากเสาโทรศัพท์

เมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยังเครือข่าย Wi-Fi เราจะเชื่อมต่อเข้าไปยังเราเตอร์ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย (เช่น โน๊ตบุ๊ค, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, สมาร์ททีวี, เครื่องเกมส์ และ ฯลฯ) จะสามารถมองเห็นกันได้ และแบ่งปันรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยกันได้

 

Wi-Fi Aware เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งถูกพัฒนาขึ้นมา มันช่วยให้อุปกรณ์ที่รองรับ สามารถค้นหาและติดต่อกับอุปกรณ์อื่นที่อยู่ในระยะใกล้ๆ กันได้อัตโนมัติ นวัตกรรมนี้ทำให้อุปกรณ์สื่อสารหากันได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน แต่จะทำให้อุปกรณ์สามารถเป็น "ผู้ปล่อยข้อมูล", "ผู้รับข้อมูล" หรือเป็นทั้งสองฝ่ายพร้อมกันได้ การเชื่อมต่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ จะทำผ่าน Wi-Fi โดยตรง ไม่ต้องใช้ Cellular data หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ร้านค้าอาจจะปล่อยข้อมูลโปรโมชั่นของร้านเอาไว้ เมื่อคนเดินผ่านบริเวณร้าน ก็จะได้รับการแจ้งเตือนโปรโมชั่นได้ทันที เป็นต้น

Z-Wave คือ อะไร

Z-Wave ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Zensys ในปี 2001 จากนั้น 7 ปีต่อมา บริษัท Sigma Designs ได้เข้าซื้อเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาต่อ

Z-Wave เป็นระบบเครือข่ายแบบ Mesh (ตาข่าย, ร่างแห) เชื่อมต่อกันด้วยการใช้คลื่นวิทยุพลังงานต่ำ จุดเด่นอยู่ตรงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางในการเชื่อมต่อกันเหมือนกับ Wi-Fi อุปกรณ์ที่รองรับ Z-Wave จะเชื่อมต่อหากันและสร้างเครือข่ายขึ้นมาเองเหมือนกับใยแมงมุม โดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง (เราเตอร์) เหมือนกับ Wi-Fi

จุดเด่นของ Z-Wave คือ ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน ตราบใดที่มีอุปกรณ์อยู่ในเครือข่ายมากพอ และยิ่งมีอุปกรณ์ในระบบมากเท่าไหร่ เครือข่ายก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ อุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่จะรองรับ Z-Wave

Zigbee คือ อะไร

พูดถึง Z-Wave แล้ว จะไม่พูดถึง Zigbee ก็คงไม่ได้ ทั้งสองเทคโนโลยีนี้ความคล้ายคลึงกันมาก ทั้งคู่ต่างก็เป็น Mesh Network เหมือนกัน และสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกันด้วย อย่างไรก็ตาม ในเชิงเทคนิคแล้ว มันจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย

Zigbee ทำงานที่ย่านความถี่ 2.4 GHz เมื่อเทียบกับ Z-Wave ที่ใช้ย่านความถี่ 908 MHz หมายความว่า Zigbee จะรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่า (9.6 - 100kbps กับ 40 - 250kbps) แต่ว่าจะมีระยะการทำงานที่สั้นกว่า (100 ฟุต กับ 35 ฟุต) ด้านความปลอดภัย ทั้งคู่ต่างก็ใช้การเข้ารหัสแบบ AES 128 ด้วยเหมือนกัน

ทั้งนี้ Z-Wave และ Zigbee สามารถทำงานร่วมกันได้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  https://tips.thaiware.com/949.html


ที่มา : blog.securifi.com , www.makeuseof.com , www.makeuseof.com

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter