mother day

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเงินทาระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 374
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เขียนโดย admin 398
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถและสมรรถนะ เขียนโดย admin 423
ประชุมชี้แจงงานโครงการ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 540
ประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference โครงการร่างรัฐธรรมนูญ ธ.ค.58 เขียนโดย admin 484
รัฐบาลทำโพลเช็กเรตติ้งตัวเองครบรอบ1ปี เขียนโดย admin 557
ตรวจงานสนามและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานโครงการ MICS 5 เขียนโดย admin 462
แข่งขันกีฬา คืนความสุขให้พี่น้องชาวสถิติภาคใต้ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 519
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการเปิดสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่” เขียนโดย admin 481
กำหนดจัดฝึกอบรมหัวข้อ “ศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชนกับกำรขับเคลื่อนนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลระดับชุมชน” เขียนโดย admin 496
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 543
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย admin 533
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 514
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 502
ถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 473
ตรวจความพร้อมศุนย์ictชุมชนจังหวัดกระบี่ เพิ่มเติม เขียนโดย admin 592
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 704
สรุปผล การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2556 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 890
สรุปผล การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2557 (ไตรมาสที่ 2) จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 1074
พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 708

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter