siriwan64

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเงินทาระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 436
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เขียนโดย admin 447
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถและสมรรถนะ เขียนโดย admin 578
ประชุมชี้แจงงานโครงการ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 591
ประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference โครงการร่างรัฐธรรมนูญ ธ.ค.58 เขียนโดย admin 545
รัฐบาลทำโพลเช็กเรตติ้งตัวเองครบรอบ1ปี เขียนโดย admin 617
ตรวจงานสนามและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานโครงการ MICS 5 เขียนโดย admin 524
แข่งขันกีฬา คืนความสุขให้พี่น้องชาวสถิติภาคใต้ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 572
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการเปิดสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่” เขียนโดย admin 534
กำหนดจัดฝึกอบรมหัวข้อ “ศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชนกับกำรขับเคลื่อนนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลระดับชุมชน” เขียนโดย admin 545
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 597
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย admin 577
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 572
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 558
ถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 526
ตรวจความพร้อมศุนย์ictชุมชนจังหวัดกระบี่ เพิ่มเติม เขียนโดย admin 651
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 766
สรุปผล การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2556 จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 944
สรุปผล การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2557 (ไตรมาสที่ 2) จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 1128
พระบรมราโชวาท เขียนโดย admin 760

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 5 เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. : 075-620-066 Fax: 075-620-067
Hotline: 71182   ข้อเสนอแนะ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla counter